Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych przekazywanych za pomocą strony internetowej Rubens-odszkodowania.pl jest Rubens Odszkodowania Sp. z o.o., ul. Krzycka 63/2 53-019 Wrocław (NIP: 8992781618, KRS: 363544701) (dalej: Administrator).

Kontakt z Administratorem możliwy jest pod ww. adresem, a także drogą elektroniczną na adres: biuro@e-rubens.pl

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w następujących celach:

– prowadzenia korespondencji, w tym w ramach Formularza Zgłoszenia Szkody, oferowania produktów i usług własnych Administratora (marketing bezpośredni), statystycznych oraz archiwalnych (dowodowych), będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

– marketingowych, jeżeli została wyrażona zgoda (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

– umożliwienia i utrzymywania kontaktu z klientem, z którym Administrator zamierza zawrzeć umowę tj. jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Państwa dane osobowe będą przetwarzane:

– w odniesieniu do danych przetwarzanych dla potrzeb marketingu bezpośredniego – do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w tym celu lub do momentu ustalenia, że dane się dezaktualizowały,

– do czasu wycofania zgody, jeżeli przetwarzanie odbywało się na podstawie zgody,

– w odniesieniu do celów archiwalnych i statystycznych – do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę przetwarzania danych lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

– w odniesieniu do zawarcia i realizacji umowy, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

Dane mogą być przekazywane podmiotom, z pomocą których administrator realizuje wskazane cele, w tym podmiotom utrzymującym infrastrukturę IT.

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo do: dostępu do ich treści oraz otrzymania ich kopii, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych, cofnięcia zgody w każdym czasie.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania. Administrator nie dokonuje komercyjnego obrotu danymi osobowymi, ani nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich, ani do organizacji międzynarodowej.